“Kur’ân’a Selefî Yaklaşım: İbn ‘Useymîn Örneği” yayımlandı

Kategori : Yeni betikler - Etiketler : - Tarih : 29 Ekim 2020

Abdurrahim Kızılşeker‘in akademik çalışması “Kur’ân’a Selefî Yaklaşım: İbn ‘Useymîn Örneği” yayınevimizden çıktı.

İslâm toplumları içinde tarih boyunca Selefilik, bir ekol olarak varlığını sürdürmüş ve çeşitli İslâmî ilimlere yaklaşımları araştırmalara konu olmuştur. Yirminci yüzyılda selefî anlayışın önemli bir siması olan İbn ‘Useymîn, tefsîr sahasında önemli bir eser olan “el-Kenzu’s-Semîn fî Tefsîri İbn ‘Useymîn” adlı eseri miras olarak bırakmıştır.
İbn ‘Useymîn, bu tefsîrinde te’vîl karşıtlığını esas alarak İslâm düşünce tarihinin bir zenginliği sayılabilecek felsefe ve kelâma yönelik eleştirileri devam ettirmiştir. Daha çok Ahmed b. Hanbel, İbn Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye, İbn Kesîr, Muhammed b. Abdülvehhâb, Abdurrahmân es’Sa‘dî, Muhammed Emîn eş-Şınkîtî ve Abdul‘azîz b. Bâz’ın tesiri altında kalmıştır. İsimleri sayılan alimler arasında ise İbn Teymiyye’nin ismi daha çok öne çıkmıştır. Onun tefsîrini şekillendiren İbn Teymiyye’nin akîdesi olmuştur.


İbn ‘Useymîn’in tefsîrinde akâid konularının detaylı bir şekilde işlendiğini görmek mümkündür. Bu sebeple tefsîri rivâyet tefsîri olmaktan daha çok dirâyet tefsîri görünümündedir. Ayrıca sıfat âyetlerinin tefsîrine çok yer vermiş, haberî sıfatların teşbîh ve ta‘tîle düşmeden zahire göre yorumlanması gerektiği konusundaki duruşunu hiç bozmamıştır. Hatta itikâdî konularda te’vîle başvuran kelam mezheplerini bid‘ât ehli olarak nitelemekten çekinmemiştir.

el-Kenzu’s-Semîn yöntem olarak Kur’ân, sünnet ve selef kavli ile tefsiri esas almakla beraber Kur’ân metninin dil açısından nasıl anlaşıldığını göstermesi açısından rivayet ve dil tefsiri nitelemesini de hak etmektedir.
İbn ‘Useymîn’in selefî düşüncesi özellikle akîde ve fıkhın da bazı furûî meselelerine bariz bir şekilde aksetmiştir. Îmân, tevhîd, Allah’ın isim ve sıfatları, haberî sıfatlar, bid‘ât olan fiiller, şefâat, istiğâse ve tevessül gibi konuların açıklamasına gerekli hassasiyeti tefsîrinin her yerinde göstermiştir.

Sonuç olarak el-Kenzu’s-Semîn tefsiri Kur’ân’ı anlama noktasında selefî bakışın kodlarını yansıtması bakımından araştırmacılara yeterli oranda katkı sunma imkanını haizdir.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

778

 

YAZARLARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

ORTAKLAŞA KİTAP ÇIKARABİLİRİZ!

BİZİMLE ÇALIŞMAK İÇİN BİRKAÇ NEDEN

2012'den bugüne hayallerinizi gerçekleştirirken yanınızdayız.
Kutlu Yayınevi | Göksel sözcükleriñ yayıncısı